Fase 2: Handhavend optreden

Zodra u bekend bent met de situatie ter plaatse en weet welke maatregel(en) tegenover wie moet(en) worden getroffen, is het van belang om adequaat handhavend op te treden. Denk hierbij aan het nemen of laten nemen van (onder andere) schadebeperkende maatregelen bij een milieucalamiteit. Hiervoor kunt u gebruik maken van herstelsancties in de vorm van een last onder bestuursdwang en/of last onder dwangsom.

  • Last onder bestuursdwang (art. 5:21 e.v. Awb)
    Door het opleggen van een last onder bestuursdwang kan het bevoegd gezag een overtreder verplichten om feitelijke handelingen te (laten) verrichten tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding. Als de overtreder de last niet of niet tijdig uitvoert, heeft het handhavende bestuursorgaan de bevoegdheid om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen. In spoedeisende gevallen kan het handhavende bestuursorgaan direct overgaan tot het toepassen van bestuursdwang oftewel het zelf nemen van maatregelen (art. 5:31 Awb).

Let op: vermeld in de last onder bestuursdwang dat de kosten van bestuursdwang ten laste van de overtreder zullen worden gebracht en waaruit die kosten bestaan (art. 5:25 lid 2 Awb).

Klik hier voor meer informatie over de last onder bestuursdwang, waaronder het gebruik van een last onder bestuursdwang in spoedeisende situaties.

  • Last onder dwangsom (art. 5:31d e.v. Awb)
    Door het opleggen van een last onder dwangsom kan het bevoegd gezag een overtreder verplichten om feitelijke handelingen te (laten) verrichten tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding. Als de last door de overtreder niet of niet tijdig wordt uitgevoerd, heeft het handhavende bestuursorgaan de bevoegdheid om de overtreder een dwangsom te laten verbeuren. De dwangsom geeft een financiële prikkel om verboden gedrag niet te herhalen of te staken, of om maatregelen te nemen.

Klik hier voor meer informatie over de last onder dwangsom, waaronder het gebruik van een last onder bestuursdwang in spoedeisende situaties.

Share This