Colofon

De app Eerste Hulp bij Milieuhandhaving is een app van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, advocaten en notarissen te Den Haag.

Deze app is bedoeld voor medewerkers van overheidsorganen die bevoegd zijn tot handhaving in geval van een milieuovertreding. De app is uw eerstehulppakket wanneer een milieucalamiteit zich voordoet en geeft u vanaf het eerste begin de meest essentiële informatie waar u aan moet denken om de handhavingsprocedure tot een succesvol eind te brengen.

De app geeft daartoe een overzicht van de belangrijkste bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden, zonder daarmee volledigheid na te streven. De strafrechtelijke en civielrechtelijke handhavingsmogelijkheden blijven buiten beschouwing. De app richt zich dan ook primair op medewerkers van tot bestuursrechtelijke handhaving bevoegde gezagen.

Succes met het gebruik ervan en mocht u hulp nodig hebben, ondersteuning wensen of uw conceptlast willen of haalbaarheid willen laten toetsen, bel ons.

Edward Brans, Katrien Winterink en Raf Vermolen.

Disclaimer/exoneratie

  • Aan het gebruik van deze app zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze app wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
  • De informatie in deze app is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie in deze app worden ontleend.
  • De app is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Pels Rijcken is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze app.
  • Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze app komt voor uw eigen risico.
  • De informatie die u ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.
Share This