Het bevoegd gezag

Na het vaststellen van de overtreding en de overtreder, moet worden vastgesteld welk bestuursorgaan bevoegd is tot handhaving.

Bestuursorganen zijn slechts bevoegd tot handhaving als die bevoegdheid hen bij wet is toegekend. Het antwoord op de vraag welk bestuursorgaan bevoegd gezag is, is afhankelijk van de vraag welke rechtsregel is overtreden. Dit antwoord is niet in algemene zin te geven, want is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Soms is er niet sprake van één bevoegd gezag, maar van meerdere bevoegde overheden. Naast de bestuursorganen van de gemeente, de provincie, het Rijk en het waterschap kan het Openbaar Ministerie bevoegd zijn tot handhaving (alleen strafrechtelijk). Als sprake is van meerdere bevoegde overheden, is samenwerking en afstemming tussen deze organen van groot belang. Diverse wetten, waaronder de Wabo en Titel 17.2 Wet miliebeheer (Milieu-aansprakelijkheidsrichtlijn), kennen in dit verband coördinatiebepalingen waarmee rekening moet worden gehouden.

Share This