Kostenbeschikking en beslaglegging

5:25.4 Awb

 • De hoofdregel is dat de overtreder van het in de last onder bestuursdwang vermelde voorschrift de kosten verbonden aan de toepassing van de bestuursdwang dient te vergoeden.
 • Kostenverhaal is uitgangspunt, maar het bevoegd gezag is niet verplicht om hiertoe over te gaan.
 • Kosten kunnen worden verhaald die door het bevoegd gezag zijn gemaakt tot opheffing van de overtreding. De belanghebbenden is niet overgegaan tot het uitvoeren van de last binnen de gestelde begunstigingstermijn. Het bestuursorgaan heeft dat in plaats van de overtreder gedaan.
 • Tot de kosten van bestuursdwang behoren ook de kosten van de voorbereiding van bestuursdwang, indien en voor zover deze zijn gemaakt ná het verstrijken van de termijn waarbinnen de last had moeten worden uitgevoerd.
 • De kosten van de voorbereiding van bestuursdwang zijn ook verschuldigd, voor zover als gevolg van het alsnog uitvoeren van de last door de overtreder geen bestuursdwang is toegepast.
 • Tot de kosten van bestuursdwang behoren – in beginsel – tevens de kosten van vergoeding van schade die het bestuursorgaan heeft toegebracht aan derden bij de uitoefening van de bestuursdwang.
 • Teneinde de kosten van bestuursdwang vergoed te krijgen, moeten de verschillende kostenposten in de kostenbeschikking worden onderbouwd met stukken (opdrachtbrieven, contracten, rekeningen, betaalbewijzen etc). Ervaring wijst uit dat een goede boekhouding en administratie essentieel is voor kostenverhaal.
 • Hoewel de last bekend moet worden gemaakt aan meer partijen dan de overtreder (5:24 lid 3 Awb), kunnen de kosten van bestuursdwang alleen worden verhaald op de overtreder.
 • Zijn er meer overtreders, dan is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk.
 • Het bestuursorgaan stelt de hoogte van de verschuldigde kosten vast in een kostenbeschikking.
 • In de kostenbeschikking moet inzichtelijk worden gemaakt welke kosten er precies zijn gemaakt ter uitvoering van de bestuursdwang.

Beslaglegging

 • Teneinde de mogelijkheid van kostenverhaal veilig te stellen zou conservatoir beslag kunnen worden gelegd op o.a. de onroerende zaken die in eigendom of erfpacht zijn van overtreder, onder de verzekeraars van overtreder en/of de aandelen van een eventueel betrokken vennootschap(pen).
 • Om conservatoir beslag te kunnen te leggen moet een verzoekschrift worden ingediend bij de burgerlijke rechter en moet worden ingestemd met het verzoek. Ook zal een deurwaarder ingeschakeld moeten worden.
Share This