Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn

De milieuaansprakelijksheidsrichtlijn (Richtlijn 2004/35/EG) is in Nederland in titel 17.2 Wm geïmplementeerd. De titel bevat grondslagen om maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan te treffen of te laten treffen. Titel 17.2 Wm ziet op milieuschade aan:

(a) beschermde soorten;

(b) natuurlijke habitats;

(c) wateren, en;

(d) bodem.

In artikel 17.6 lid 1 Wm is een definitie van milieuschade opgenomen.

Mogelijkheden bevoegd gezag

Op grond van artikel 17.10 lid 1 Wm kan het bevoegd gezag degene die een activiteit verricht, waardoor zich milieuschade als bedoeld in
titel 17.2 Wm voordoet (of een onmiddellijke dreiging daarvan):

(a) verplichten informatie te verstrekken over een onmiddellijke dreiging van milieuschade of in gevallen waarin
een dergelijke dreiging vermoed wordt;

(b) verplichten aanvullende gegevens te verstrekken over elke milieuschade die zich heeft voorgedaan;

(c) verplichten de nodige preventieve of herstelmaatregelen te treffen, en;

(d) instructies geven met betrekking tot de maatregelen, bedoeld onder c.

Tips:

   • Titel 17.2 Wm ziet alleen op milieuschade die is veroorzaakt door een beroepshalve of bedrijfsmatig verrichte activiteit, ongeacht het openbare of particuliere, winstgevende of niet-winstgevende karakter daarvan.
   • Titel 17.2 Wm blijft buiten toepassing als er sprake is van een gebeurtenis waarvoor de aansprakelijkheid of schadevergoeding is geregeld in een van de in bijlage IV bij de Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn genoemde verdragen waaraan Nederland gebonden is.
   • In titel 17.2 Wm wordt een schadedrempel gehanteerd. Pas als aan deze schadedrempel wordt voldaan is er sprake van milieuschade en is de titel van toepassing. De schadedrempel komt tot uiting in de woorden ‘aanmerkelijke negatieve invloed’ en ‘aanmerkelijke negatieve effecten’ in de definitie van ‘milieuschade’ in artikel 17.6 lid 1 Wm.
   • In artikel 17.9 lid 3 Wm is bepaald welk bestuursorgaan voor welke milieuschade, of dreiging daarvan, bevoegd gezag is.
Share This