De overtreder (art. 5:1 lid 2 Awb)

Normadressaat

  • De overtreden norm bepaalt wie als overtreder kan worden aangemerkt.
  • Zorgplichtbepalingen richten zich veelal tot een ieder (en niet alleen tot de vergunninghouder).

Medeplegen / functioneel daderschap

  • Meerdere natuurlijke en rechtspersonen kunnen worden aangemerkt als overtreder.
  • Het bevoegd gezag heeft in geval er meerdere natuurlijke en rechtspersonen zijn aan te merken als overtreder keuzevrijheid.
  • Ook de grondeigenaar, niet zijnde vergunninghouder, kan onder omstandigheden worden aangemerkt als overtreder.
  • Ook de bestuurder van de rechtspersoon die de overtreding heeft begaan kan onder omstandigheden worden aangemerkt als overtreder.
Share This