Bewijsverzameling

Tips:

   • Maak foto’s en films met datum- en tijdsvermelding.
   • Spreek bevindingen in op de telefoon of maak daar aantekeningen van, waarbij de datum en tijd worden vermeld.
   • Geef op een print van Google Maps aan waar de foto’s/films zijn genomen of zorg ervoor dat de foto’s GPS data bevatten.
   • Geef opdracht aan een deskundige om water-, bodem- en/of luchtmonsters te nemen en draag er zorg voor dat de monsters en analyseresultaten op een juiste wijze worden geregistreerd en opgeborgen.
   • Inventariseer de vogels en vissen en andere dieren die mogelijk invloed hebben ondergaan van het incident; maak zo mogelijk foto’s.
   • Monitor de plek van het incident en de omgeving ervan gedurende enige tijd.
   • Neem belangrijke besprekingen op met opnameapparatuur zoals de telefoon. Geef aan de wederpartij aan dat dit gebeurt.
   • Maak van besprekingen korte memo’s en zend deze ter accordering toe aan de overtreder (onder vermelding van termijn waarbinnen gereageerd moet worden, bij gebreke waarvan de inhoud van de memo vaststaat).
   • Houd nauwkeurig een logboek bij.
   • Maak gebruik van de bevoegdheden die artikelen 5:16 en 5:17 Awb bieden (inwinnen inlichtingen / inzage vorderen bescheiden).
   • Raadpleeg het Kadaster (Kadaster) en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) om na te gaan welke natuurlijke en rechtspersonen mogelijk een rol hebben gespeeld of spelen bij het ontstaan of niet voorkomen van de overtreding.
   • Laat een opdracht aan uitvoerende bedrijven, zoals aannemers, ondertekenen door een daartoe bevoegde persoon.
   • Indien de tijd ontbreekt om schriftelijk opdracht te geven aan een uitvoerend bedrijf, bevestig de opdracht zo snel als mogelijk per e-mail en neem daarin de opdrachtbeschrijving op en indien mogelijk een maximaal te besteden bedrag.
   • Vraag uitvoerende bedrijven om duidelijke, gespecificeerde facturen, waaruit blijkt welke werkzaamheden zij hebben uitgevoerd en waar en wanneer dit is gebeurd.
   • Archiveer opdrachtbrieven, facturen en betalingsbewijzen zorgvuldig.
Share This