Bewijsverzameling

 • Maak foto’s en films met datum- en tijdsvermelding.
 • Spreek bevindingen in op de telefoon of maak daar aantekeningen van.
 • Geef op een print van Google Maps aan waar de foto’s/films zijn genomen.
 • Geef opdracht aan een deskundige om (water)(bodem)(lucht)monsters te nemen.
 • Draag er zorg voor dat de monsters en analyseresultaten op een juiste wijze worden geregistreerd en opgeborgen.
 • Verzamel de vogels en vissen en andere dieren die mogelijk invloed hebben ondergaan van het incident.
 • Monitor de plek van het incident en de omgeving ervan gedurende enige tijd.
 • Neem belangrijke besprekingen op met opnameapparatuur zoals de telefoon. Geef aan wederpartij aan dat dit gebeurt.
 • Maak van besprekingen korte memo’s en zend deze ter accordering toe aan wederpartij (onder vermelding van termijn waarbinnen gereageerd moet worden, bij gebreke waarvan de inhoud van de memo vaststaat).
 • Laat een opdracht aan aannemer of ander partij ondertekenen door een bevoegde persoon.
 • Indien de tijd ontbreekt om schriftelijk opdracht te geven, bevestig de opdracht zo snel als mogelijk per e-mail en neem daarin de opdrachtbeschrijving op en indien mogelijk een maximaal te besteden bedrag.
 • Vraag uitvoerende bedrijven om duidelijke, gespecificeerde facturen, waaruit blijkt welke werkzaamheden zij hebben uitgevoerd en waar en wanneer dit is gebeurd.
 • Houd nauwkeurig een logboek bij.
 • Archiveer opdrachtbrieven, facturen en betalingsbewijzen zorgvuldig.
 • Maak gebruik van de bevoegdheden die artikelen 5:16 en 5:17 Awb bieden (inwinnen inlichtingen / inzage vorderen bescheiden)
 • Raadpleeg het Kadaster Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel KVKom na te gaan welke natuurlijke en rechtspersonen mogelijk een rol hebben gespeeld of spelen bij het ontstaan of niet voorkomen van de overtreding.
Share This