Last onder bestuursdwang

Op grond van artikel 5:21 Awb wordt onder de last onder bestuursdwang verstaan: de herstelsanctie, inhoudende (a) een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en (b) de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen als de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

De last onder bestuursdwang kan strekken tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding. Op grond van artikel 5:24 lid 1 Awb omschrijft de last onder bestuursdwang de te nemen herstelmaatregelen.

Begunstigingstermijn (art. 5:24 lid 2 Awb)
In de last onder bestuursdwang moet de termijn worden vermeld waarbinnen hij moet worden uitgevoerd. Deze begunstigingstermijn moet redelijk zijn, wat betekent dat de overtreder de mogelijkheid moet krijgen om aan de last onder bestuursdwang te voldoen. Na het verlopen van de begunstigingstermijn kan het bevoegde bestuursorgaan overgaan tot het toepassen van bestuursdwang.

Kostenverhaal (art. 5:25 Awb)
De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder, tenzij deze kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen. De last vermeldt in hoeverre de kosten van bestuursdwang ten laste van de overtreder zullen worden gebracht. Tot de kosten van bestuursdwang behoren de kosten van voorbereiding van

bestuursdwang voor zover deze zijn gemaakt na het verstrijken van de termijn waarbinnen de last had moeten worden uitgevoerd.

Let op: vermeld in de last onder bestuursdwang dat en welke kosten van bestuursdwang ten laste van de overtreder zullen worden gebracht.

3.2 Spoedeisende gevallen (art. 5:31 Awb)
3.3 Een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te leggen, kan in spoedeisende gevallen op grond van artikel 5:31 lid 1 Awb besluiten dat bestuursdwang zal worden toegepast zonder dat aan de overtreder de mogelijkheid wordt geboden om de overtreding zelf te (doen) beëindigen. Er moet in dat geval wel daadwerkelijk sprake zijn van een spoedeisende situatie waarin, bijvoorbeeld, terstond handelen is vereist. Artikel 5:24 lid 1 en 3 Awb blijven van toepassing, wat betekent dat eerst een schriftelijk besluit moet worden genomen waarin de te nemen herstelmaatregelen worden omschreven.

Artikel 5:31 lid 2 bepaalt dat in situaties die zo spoedeisend zijn dat een besluit niet kan worden afgewacht, terstond bestuursdwang kan worden toegepast. Zo spoedig mogelijk zal vervolgens alsnog een besluit als bedoeld in het eerste lid bekend worden gemaakt.

Bekendmaking (art. 5:24 lid 3 Awb)
3.4 Let op: de last onder bestuursdwang wordt bekendgemaakt aan de overtreder, aan de rechthebbenden op het gebruik van de zaak waarop de last betrekking heeft en aan de aanvrager (artikel 5:24 lid 3 Awb).

Share This