De overtreding (II)

Het milieurecht kent vele rechtsregels. Hieronder volgt een gerubriceerde lijst met rechtsregels die in de praktijk het vaakst overtreden worden.

Inrichtingen

 • Zonder omgevingsvergunning oprichten, veranderen, in werking hebben van een inrichting
 • Zonder voorafgaande melding oprichten, veranderen, in werking hebben van een inrichting behorende tot een ex art. 8.40 Wm aangewezen categorie
 • Handelen in strijd met vergunningsvoorschriften/amvb-voorschriften
 • Handelen in strijd met zorgplichten, bijvoorbeeld in geval van een calamiteit

Water

 • Zonder vergunning of in strijd met het lozingsverbod lozen van stoffen in oppervlaktewater
 • Niet melden van toepassing of activiteit, met uitzondering van huishoudelijke lozingen
 • Zonder vergunning grondwater onttrekken of water infiltreren

Bodem, natuur of landschap

 • Zonder of in strijd met vergunning verontreinigen of aantasten van bodem
 • Zonder of in strijd met vergunning dempen van sloten
 • Zonder vergunning verwijderen van (omvangrijke) houtopstanden, dan wel zonder te voldoen aan herplantplicht
 • Zonder of in strijd met vergunning ontgronden

Gevaarlijke stoffen en afvalstoffen

 • Zonder vergunning of op onjuiste wijze slopen van asbesthoudende bouwwerken/objecten
 • Op onjuiste wijze verwijderen van bouw- en sloopafval, verontreinigde grond, baggerspecie, bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
 • Het zich op een onjuiste wijze ontdoen van afvalstoffen
 • Het illegaal verwijderen, storten of verbranden van afvalstoffen
 • Handelingen met meststoffen in strijd met de voorschriften
 • Handelingen met niet toegelaten bestrijdingsmiddelen, dan wel onjuist gebruik toegelaten bestrijdingsmiddelen
 • Handelingen met (illegaal) vuurwerk
Share This